Energie! Jemnohmotná energie – nedogmatické vysvětlení

Nejprve krátké vysvětlení pojmů Ch’i nebo Qi:  Vycházeje z kultury staré Číny a Taoismu je Qi látkou, z níž vše sestává – vitální energie, životní síla a všeprostupující kosmický duch. Srovnatelné koncepty nalezneme také v jiných kulturách: jako pránu v Indii, manu v Polynésii, pneuma v antickém Řecku apod.

V tradiční čínské medicíně (TCM) se na Chi / Qi pohlíží jako na základní životní energii. Zásadní význam pro zdraví a vitalitu přitom nemá pouze množství energie, která je k dispozici, ale také její harmonické rozložení v energetickém systému. Základním principem každé odpovídající formy terapie je uvést v těle Qi zpět do jeho přirozeného vyrovnaného stavu. Také v naší kultuře se rozšiřuje pojem Chi ve svém silně zjednodušeném překladu „životní energie“ – člověk však nemusí být ani taoistou, ani terapeutem TCM a už vůbec ne dogmatikem, aby pracoval s pojmem Chi. Chápejme Qi nebo Chi prostě jako užitečný koncept, který nám pomůže pochopit různé fenomény a vytvořit schopnost pozitivně je ovlivnit – tedy model, v němž Qi nemá žádnou fyzikální realitu, nýbrž je popisem viditelných a vnímatelných jevů v realitě.

Tuto formulaci bych chtěl zdůraznit také při objasnění pojmu jemnohmotné energie. Pojem jemnohmotnosti podle obvyklé definice označuje hypotetickou formu hmoty, která je jemnější a pohyblivější než hrubohmotná materie, z níž sestávají viditelná těla. Jemnohmotnost tedy stojí mezi hmotným a nehmotným a v některých ohledech slouží k objasnění interakce mezi nimi, případně k vysvětlení nehmotných fenoménů jako takových.

Především při použití tohoto pojmu v ezoterice je možnost volby mezi nejrůznějšími způsoby vysvětlení, definicemi a uvedením do souvislostí mezi jemnohmotnou a hmotnou úrovní – často dogmaticky představovanými jako jedinou správnou interpretaci. Je-li téma jemnohmotnosti – jak do jejích zastánců, tak od kritiků – stylizováno na úroveň otázky víry, zbavujeme se tak potenciálu modelu, který by nám pomohl objasnit překvapivé a důležité fenomény.

Tak je to například s účinností homeopatických léků, u nichž již není „hmotná“ účinná látka výchozího produktu (např. rostliny) po zpracování ve finální produkt prokazatelná, ale „jemnohmotná informace“ může po podání vést k žádoucímu terapeutickému úspěchu. Mám zde samozřejmě na mysli exaktní homeopatii po podrobném určení a interpretaci symptomů – nikoliv „do it yourself homeopatii“ vyčtenou z bulvárního časopisu.

Příklad jemnohmotné energie

Dalším, sice už ne přesným, ale dobře pochopitelným obrazem jemnohmotnosti je přenos rádiového vysílání. To nesestává jen z „hmotné“ části – elektrického audiosignálu, který přenáší akustickou informaci, jako je například mluvené slovo a hudba, ale také z jemnohmotného obsahu, který podle určitého vzorce vzbuzuje v posluchači odpovídající emoci.

Význam energetického systému pro vitalitu a zdraví

Také moderní fyzika nám dnes dává díky možnému náhledu do světa atomů příležitost pochopit, na čem se zakládají energetické fenomény. Moderní koncepty kvantového léčení vytvářejí mosty mezi dobou a kulturami. V konečném důsledku jde vždy o to, převést základní principy, které v posledních desetiletích vypracovala moderní kvantová fyzika, do nového chápání zdraví, zachování zdraví a účinných léčebných metod, které zohlední vědecky uznané principy a prakticky jich využijí. Na následujících řádcích jde  nejprve o detailnější objasnění centrálních pojmů kvantové fyziky a jejich souvislostí s naším energetickým systémem.

Dnes se již klidně můžeme zbavit strachu ze spojení „fyzikálního“ světa a pojmů a modelů z tradiční čínské medicíny (TCM). Od poloviny dvacátého století věda západní části světa podrobně zkoumala principy působení akupunktury a nespokojila se s modelem TCM. Z hlediska západní medicíny jsou nejvhodnějším vysvětlením vzájemné vztahy vnitřních orgánů a oblastí na povrchu těla (tak zvaných „Headzón“ pojmenovaných po svém prvním pozorovateli Henry Headovi).

Pravděpodobně nejznámějším příkladem mezi mužskými čtenáři, kteří překročili padesátý rok života, jsou bolesti na levé straně těla v oblasti čelisti, ramene a / nebo paže, při nichž by člověk měl jít nejen k zubaři a ortopedovi, ale také ke kardiologovi, protože se také může jednat o záchvat anginy pectoris směřující k srdečnímu infarktu. (Totéž platí u bolesti ramene na pravé straně ve vztahu k problémům se žlučníkem).

Při zkoumání tkáně v oblasti akupunkturních bodů navíc byly objeveny doslova svazky cév a nervů, které vystupovaly z podkožního vaziva do povrchových vrstev kůže. Akupunkturní body lze proto lokalizovat také pomocí citlivých měřících přístrojů. Ty měří bodově elektrický odpor kůže a ukazují body s nízkým odporem = vysokou energií pomocí optického nebo akustického signálu.

Proč se tedy nepodívat a nevysvětlit pojem Qi z hlediska fyzikálního, když už existuje prokazatelná souvislost?

My sami a svět, který nás obklopuje, sestáváme z atomů a molekul a pokud se ponoříme ještě hlouběji do struktur, nalezneme protony, neutrony, elektrony a množství dalších tak zvaných elementárních částic. Ty jsou ve fyzice označovány jako kvanty (z latinského slova quantum, což znamená jak velký, kolik). Podívejme se dále na foton jako kvant elektromagnetického záření. Fotony si lze v této souvislost představit také jako „porce“ elektromagnetické energie – zahrnují spektrum našeho viditelného světla, krátkovlnné, energetičtější záření (UV, rentgen, gamma), ale také dlouhovlnné záření. Fotony jsou také obsaženy ve všech atomech a molekulách našeho těla, zde jsou označovány jako biofotony – díky vyzařování a resorpci se pohybují mezi elektrony sem a tam a významně se podílejí na řízení metabolických procesů v těle. Pokud uloží elektrony atomů buňky tyto fotony (= „porce energie“), potom se mohou takto vybuzené elektrony volně pohybovat v jejich obalu – vzniká bioplasma.

Dnes je známo, že vitalita organismu ve značné míře závisí také na tom, kolik biofotonů, příp. kolik bioplasmy má k dispozici. Významné však není jen množství fotonů, ale také jejich uspořádání a svobodný, neomezený tok energií – v TCM je to modelově vysvětleno na základě systému meridiánů.

Podívejme se nejprve na kvalitativní charakteristiku řádu. Jsou–li biofotony v našem těle uspořádány = koherentní, potom jsou po delší dobu stabilní, provázané a jsou vysoce efektivní. Neuspořádané fotony se za krátkou dobu ztratí. Nejlépe to můžeme srovnat se světlem. Koherentní, uspořádané světlo laseru může urazit kilometry, aniž by se světelný paprsek ztratil, zatímco světlo čajové svíčky se rozptýlí už po několika metrech (přestože v plameni každou sekundu vzniká 1020 fotonů). Vysoká míra koherentních = uspořádaných fotonů sama vytváří řád jako základní předpoklad uspořádaných a efektivně probíhajících řídících procesů v našem těle. Obrazně řečeno nás „osvěcuje“ a díky ní jsme bystří, uspořádaní a šťastní.

Volný tok energie je dalším kvalitativním kritériem našeho pozorování. Energie proudí naším tělem stejně jako krev, lymfa a nervové impulsy – podle TCM 12 spárovanými a vzájemně provázanými hlavními meridiány. Je třeba vzít v úvahu, že všeobecně známý akupunkturní model, sestávající z akupunkturních bodů podél systému linií, je opravdu pouhým modelem. Meridiány = energetické dráhy neprobíhají jako kabel na povrchu naší kůže. Podél smyšlené linie zahrnují trojdimenzionálně celé struktury z kožní a pojivové tkáně, svalů a orgánů, které k sobě bezprostředně přiléhají. Neexistuje jediná část těla, kterou by neproudila energie.

Vše, co ruší naše kruhy, má také bezprostřední vliv na náš energetický systém – emocionální události, stres, nemoc, zatížení životním prostředím a především také nepřirozené zatížení zářením, které má obzvláště silný negativní vliv. Přehnaně řečeno, náš energetický systém je vyveden z rovnováhy už při pouhém otevření obálky s účtem za elektřinu, který nás dost rozzlobil.

Dokonalou rovnováhu v systému můžeme chápat jako hypotetický stav, o který je třeba neustále usilovat. Jako v případě koule, která krouží kolem nejnižšího bodu v neustále se pohybující míse, ale nikdy se na něm nezastaví v naprostém klidu. Nebo ještě jednodušeji řečeno. Zkuste zalít kytky dostatečným množstvím vody pomocí dokonalého systému hadic, když vám na hadici neustále někdo stojí!

Pokud tedy chceme mít hezkou zahradu, která nám přináší dostatek plodů, je naším úkolem neustále poskytovat našemu systému dostatek vody = energie a postarat se o to, aby nám po hadicích šlapalo co nejméně narušitelů. V alternativní, příp. energetické medicíně je také nesporné, jak velký význam má uvolňování tak zvaných „energetických“ blokád v našem energetickém systému, které doplňuje léčení na materiální úrovni a je pevnou součástí každé odpovídající diagnostiky a terapie.

Sdílet článek na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn

Témata blogu

Další články