Nakolik jsou skutečně závažné vlivy mobilních telefonů na naše zdraví

Termická působení elektromagnetických polí

Termické působení na lidské tělo je jediným zdravotním aspektem, který se uvádí při hodnocení zdravotní snášenlivosti technologie mobilních telefonů. Vysokofrekvenční elektromagnetická pole mobilních telefonů jsou vstřebávána tělem a přeměňována v teplo.

Naše tělo neustále vytváří teplo – v klidovém stavu asi 4 watty na kilogram v důsledku pouhé látkové přeměny; při tělesné námaze je to přirozeně podstatně víc. Tělu vlastní mechanismy se starají o to, aby byla naše tělesná teplota udržována konstantně kolem 37 stupňů Celsia – a sice nezávisle na našem okolí a vlastní aktivitě.

Na základě vědeckých zkoumání má dojít ke zdravotním potížím až při lokálním zvýšení teploty asi o 1 stupeň. Ve vztahu k mobilním telefonům se upozorňuje na to, že díky platným hraničním hodnotám vysílačů mobilního signálu (SAR – měrný absorbovaný výkon, Specific Absorption Rate je maximálně 0,08 wattů na kilogram) dochází k pouze střednímu zvýšení tělesné teploty o maximálně 0,02 stupňů Celsia.

Bolesti hlavy a únava vs. Teorie, kterou vás chtějí ukolébat

Člověk by se tedy mohl bez zdravotního rizika neomezeně zdržovat ve vzdálenosti 5 metrů od vysílače. Záření vycházející z mobilního telefonu vytváří další lokální zahřátí mozku (pro člověka poměrně důležitý orgán) méně než o 0,1 stupně, a proto je hodnoceno jako bezpečné – tolik teorie. Pokud však člověk čte dál, i přes všeobecnou úlevu, že je tedy vše v pořádku, následuje nezbytný dodatek, že dlouhodobé působení mobilního telefonu je třeba ještě vyjasnit.

Argumentace se zdá být jasná; neustále se odkazuje na vědeckost, a tak vzniká uklidňující přesvědčení, že mobilní telefon v žádném případě nepoškozuje zdraví – leda, že by se člověk rozhodl posedávat na stožáru mobilního vysílače. Tomuto dojmu však naprosto jasně odporují doporučení Spolkového úřadu pro ochranu před zářením týkající se používání mobilního telefonu.

Dokonce i Mezinárodní agentura pro zkoumání rakoviny Světové zdravotnické organizace dochází k následujícímu závěru: Aktuální hraniční hodnoty nás sice chrání před termickým působením, ale existuje také atermické působení. To je označováno jako „potenciálně rakovinotvorné“.

Atermické (nezpůsobené teplem) účinky elektromagnetických polí

Tato část sleduje možné biologické působení elektromagnetických polí, která nejsou výsledkem zvýšení teploty (celého těla nebo pouze lokálně). Již dlouhou dobu se na veřejnosti diskutuje o pocitech nepohodlí, příp. nespecifických symptomech, jako jsou bolesti hlavy, únava, poruchy spánku nebo omezená kognitivní výkonnost, vliv na onemocnění rakovinou nebo ovlivnění centrálního nervového systému, příp. aktivity mozku a hovoří se o nich jako o možných důsledcích působení mobilních sítí.

Veškeré výzkumné programy, například „Německý výzkumný program mobilních sítí“ z roku 2008, který zahrnuje celkem 54 studií, dospívají k závěru, žepůvodní obavy ze zdravotních rizik nemohly být potvrzeny“. Hlavním problémem vědy však je, že doposud neexistují žádné uznané teorie o biofyzikálních nebo biochemických mechanismech, které by dokázaly objasnit atermické efekty při omezených intenzitách. Navíc jsou možné efekty velmi obtížně měřitelné, protože se pohybují na hranici prokazatelnosti.

Přeneseme-li tyto odhady na dnešní situaci, dobereme se ke dvěma důležitým kritickým bodům

První se týká používání – průměrná denní doba používání zjištěná v roce 2019 činila 2,1 hodin a není ani zdaleka srovnatelná s hodnotami z roku 2010. Také počet uživatelů chytrých telefonů vzrostl za posledních 10 let na téměř desetinásobek z 6,3 milionů v roce 2009 na dnešních 58 milionů.

Druhý se zaměřuje na technologii, která se v uvedeném období změnila do takové míry, že ve vztahu k možným zdravotním účinkům vzniká naprosto jiný scénář: Zatímco první digitální síť 2G vysílala ve frekvenčním pásmu kolem 900 megahertz, nejnovější standard mobilních sítí 5G pracuje s frekvencemi mezi 3,4 a 3,7 gigahertz.

Vzhledem k tomu, že je elektromagnetické záření přímo úměrné jeho frekvenci (čím vyšší je frekvence záření, tím větší je jeho energie), vzniká až téměř čtyřnásobně silnější záření při neustále rostoucím pokrytí.

Je-li správné stále dál pohánět rozvoj a budování mobilních sítí i přes danou nejistotu, musí být také umožněno hovořit o možném ohrožení zdraví mimo rámec studií používajících „uznávané“ metodiky. V oblasti alternativních věd se diskutují a zkoumají následující scénáře a výsledky se dnes již také dokumentují na základě zkoumání provedených podle vědeckých standardů.

Vegetativní disotonie, aneb jste uvolnění nebo v napětí?

Vegetativní distonie podle dnešních poznatků vzniká tehdy, když dochází k poruchám ve vedení vzruchů vegetativním nervovým systémem. Vegetativní nervový systém je autonomní, spontánní nervový systém, který řídí tělesné funkce, jako je krevní tlak, tep, frekvence dýchání a trávení. Velmi praktické zařízení, neboť kdybychom neustále museli myslet na to, abychom dýchali, bylo by to poměrně složité.

Dystonie je opakem harmonie a pro lepší pochopení se podívejme na oba póly vegetativního nervového systému, mezi nimiž nepanuje harmonie.  K tomu účelu si vypůjčíme jednoho z našich prapředků, jehož největší starostí bylo, aby měl dostatek potravy a aby sám omylem neskončil na jídelníčku – řekněme třeba tygra šavlozubého. V této chvíli je jedno, zdali a kdy se jejich cesty skutečně mohly zkřížit.

Náš předek znal velmi dobře oba póly svého vegetativního nervového systému. Když se dobře najedený, sytý a spokojený uložil v odpoledním slunci ke stromu, trávil v naprostém uvolnění, s nízkým svalovým napětím a pomalou dechovou frekvencí a srdeční činností. Nacházel se ve stavu „parasympatikotonie“ (prostě si budeme pamatovat „uvolnění“). Byl-li naopak na útěku před zmíněným tygrem šavlozubým, byl konec s parasympatikotonií. Byl v napětí, dýchání a tep maximálně zrychlené, utíkal, co mu nohy stačily a přitom se potil, aby udržel normální tělesnou teplotu a ještě pár dalších věcí, které jsme si kuriózně zachovali dodnes.

Už jste se někdy ptali, proč vám občas stojí chlupy? No, když jsme jich ještě měli víc, tak jsme vůči nepříteli vypadali větší – někdy to možná bylo prospěšné, tváří v tvář tygrovi asi spíš ne. Zkrátka náš předek byl ve stresu a nacházel se ve stavu „sympatikotonie“.

Nedokážete si tento pocit nebo tento stav představit? Potom si sedněte za bezměsíčné noci na hodinu nebo dvě sami do lesa a dopřejte si konfrontaci s malou částí vašich prastarých strachů a instinktů. Je to lepší, než strašidelný film, opravdu!

Teď ale zpět do současnosti

Také dnes je člověk vystavován stresu. Zřídka proto, že by čelil nebezpečí, že bude sežrán, dnes tuto roli skvěle převzal šéf, finanční úřad, silniční provoz, soused nebo jiné okolnosti. A teď přijde to fatální: Přestože je tento „moderní“ stres psychické, duševní nebo emocionální povahy – naše tělo reaguje podle stejného vzorce, jako kdysi u našeho prapředka, u něhož šlo o holý život. Trvalý stres tedy není pouhým psychickým zatížením, nýbrž pro naše tělo je to neustále udržovaná řetězová reakce na zdánlivé ohrožení jeho existence.

Shrňme to tedy. Také mobilní telefon a bezdrátová komunikační technika jsou ve vážném podezření, že stejným způsobem ovlivňují u člověka tělo, řídící funkce, psychiku, sociální implikaci a společenské souvislosti. Symptomy reakce organismu na elektromagnetické záření jsou nespecifické. Tělo však reaguje na z hlediska lidské historie nový podnět technicky vytvořeného elektromagnetického signálu starými vzorci nemocí, které si po tisíciletí vytvořil jako stresové reakce na původní škodlivé podněty a vjemy.

Obrazně řečeno kolem mnoha lidí neustále něco šustí v roští. Abychom se ještě jednou vrátili k původnímu obrazu – ve dne v noci máme jen kousek za sebou šavlozubého tygra a naše tělo cítí v zádech jeho horký dech.

Oxidační stres

Oxidační stres vyvolává v lidském těle vysoký podíl volných radikálů. Volné radikály jsou sloučeniny kyslíku, které jsou v nestabilním stavu – „chybí“ jim  jeden elektron. Když reagují s jinou sloučeninou, nahradí tuto chybějící část jednoduše krádeží – tak vznikají další volné radikály. Tahle reakce se také nazývá oxidací.

Volné radikály jsou důležitou součástí lidského organismu a při mnoha procesech je tělo samo vytváří (např. při buněčném dýchání nebo při imunitních reakcích). Nejsou tedy jen agresivními nepotřebnými látkami, které způsobují stárnutí a nemoci. Naopak. Volné radikály nás dokonce mohou v rámci imunitní reakce chránit před původci nemocí. Teprve při příliš vysoké koncentraci se tyto částečky mohou stát zdravotním problémem.

Potom se mluví o „oxidačním stresu“. Nachází-li se tělo v tomto stavu po delší dobu, stoupá riziko určitých nemocí. K nim patří například rakovina a srdečně cévní onemocnění. Podle nejnovějších výzkumů má oxidační stres také poškozovat centrální nervový systém a může vést k nemocem, jako je mozková mrtvice, Parkinsonova choroba nebo Alzheimer. Přesné souvislosti však ještě nejsou ve všech případech jednoznačné vědecky objasněné.

Skupina vědců kolem Igora Yakymenka v Kyjevském Institutu experimentální patologie, onkologie a radiobiologie podrobně prozkoumala 80 studií na téma oxidačního stresu způsobeného mikrovlnným zářením. Vědci došli k závěru, že výsledky dokazují fakt, že záření mobilních telefonů vede ke škodlivým oxidačním procesům v buňkách kvůli nadměrné produkci volných radikálů.

Lze se o tom dočíst v odborném časopise „Oxidants and Antioxidants in Medical Science“ z 29. března 2014. V editorialu „Mikrovlnné záření nízké intenzity: nový oxidační prostředek pro živé buňky“ se uvádí, že 92,5 % z 80 studií (= 76 studií) dokazuje poškození v důsledku oxidačního stresu z důvodu záření mobilních telefonů. Tyto efekty vznikají v netermické oblasti, tedy při intenzitách daleko pod hraničními hodnotami.

Zlomení řetězce DNA

Pod vedením renomovaného vědce a lékaře Prof.Dr.med Adlkofera byla ve Švýcarsku provedena REFLEX studie. Zkoumal se vliv vysokofrekvenčního záření na lidský organismus. Účastnilo se ho dvanáct skupin vědců ze sedmi evropských zemí. Studie bya financována EU. Výchozí hypotézou bylo, že i přes použití nejnovějších vědeckých metod nebude možné nalézt důkaz, že elektromagnetická pole mohou negativně ovlivnit izolované lidské buňky. Vycházelo se z předpokladu, že je s největší pravděpodobností možné vyloučit zdravotní riziko, které by lidem přinášelo vysokofrekvenční záření.

Tato studie však nakonec vedla k tomu, že obě pracovní skupiny, které se zabývaly otázkou škodlivých účinků, již po dvou letech od zahájení studie nezávisle na sobě informovaly o tom, že vysokofrekvenční záření způsobuje v izolovaných lidských buňkách zlomení jednoho nebo dvou řetězců DNA – a to již daleko pod platnými hraničními hodnotami!

Prof.Dr. Adlkofer k tomu řekl: „Hraniční hodnoty vysokofrekvenčního záření chrání zájmy mobilního průmyslu, ale v žádném případě zdraví lidí! Vzhledem k tomu, že se zaměřují výlučně na tepelné působení, chrání sice spolehlivě lidské tělo před přehřátím, což je však poměrně zbytečné, protože by tomu asi každý člověk dokázal kvůli vzniklé bolesti zabránit sám od sebe. Hraniční hodnoty byly stanoveny především s ohledem na to, aby nemohly bránit vývoji v oblasti vysokofrekvenční technologie.

K tomu musíme ještě přičíst indiferentní oblast nejrůznějších symptomů, pro které vzniklo obecné označení elektrosenzibilita, případně elektrohypersenzibilita. Tedy lidé s komplexem nejrůznějších symptomů, při nichž celá šíře klasických lékařských diagnostik nenalezne žádnou nebo jen nepatrnou příčinu.

Tyto symptomy však překvapivě reagují částečně téměř okamžitým zlepšením, je-li omezeno nebo (je-li to možné) zcela odstraněno vystavení elektromagnetickému záření.

Podíl těchto lidí roste především v praxích přírodního léčitelství, případně v komplementárně orientovaných lékařských praxích, v nichž tito lidé zpravidla končí jako „vyléčení“ po odysei terapií školní medicíny. Doposud neexistují žádné uznávané teorie pro biofyzikální nebo biochemické mechanismy, které by dokázaly objasnit atermické efekty při nízkých intenzitách, proto je možná na čase nahlédnout kousek za plot…

Sdílet článek na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn

Témata blogu

Další články